احسان عبدالملکی
 احسان عبدالملکی

احسان عبدالملکی

 تهران - تهران


فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت دانشجوی ارشد دانشگاه شهید باهنر یک سال سابقه کار در دفاتر معماری و پروژه هایی نظیر ریبون