پس زمینه معمار
 ashkan khosravi

ashkan khosravi

 تهران - تهران


علاقه شخصی بنده به طراحی کیفیت فضایی از طریق طراحی سناریوی فضایی (طراحی مرحله به مرحله) برای موضوع طراحی می باشد که این مسئله مشخصاً از بافت و بدنه شهری شروع شده، پس از گذر از نما و کلیت فضا به داخل، فضا های داخلی را متاثر می سازد و نوعی یک پارچگی را به ارمغان می آورد. . خلاق دارای روحیه کاری جمعی به صورت جزء و کل - توانایی بسط توسعه بهینه سازی و بهبود عامل طراحی طراحی و اجرا پروژه های داخلی، نما، ساختمان