پس زمینه معمار
 مهسا قهرمانی

مهسا قهرمانی

 تهران - تهران


دانش آموخته مهندسی معماری - دانشگاه علم و صنعت ایران