پس زمینه معمار
 حامد منتظری

حامد منتظری

 گلستان - آزادشهر


فارغ التحصیل کارشناسی معماری دانشگاه حکیم سبزواری